با عنایات الهی “پایگاه خبری شورا تریبون ” از ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ فعالیت خود را با کسب مجوز از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور آغاز و بصورت رسمی ثبت گردید.

اهداف این ” پایگاه خبری”

۱- استفاده از ظرفیت رسانه و مطبوعات به عنوان چهارمین رکن  دموکراسی  است .

۲- ارتقاء  نقش ” اطلاع رسانی” در جامعه

۳-  ارتقاء نقش ” آموزش و فرهنگ سازی”

۴- تقویت جایگاه  نهاد قانونی و مردمی  شوراهای اسلامی شهر و روستا

۵- کمک به بهبود خدمت رسانی مطلوب در جامعه اسلامی .

عمده فعالیت خبری و اطلاع رسانی این پایگاه  در حوزه  اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی است.

www.shoratribune.ir

                                                                                            محمد فانی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

 

“شورا تریبون”

تریبونی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا، مدیریت شهری و حقوق شهروندان ایرانی