به گزارش  خبرنگار شورا تریبون،مهدی رضایی افزود: آموزش به گازبانان شهری و روستایی شرکت گاز، پرسنل بیمارستان مهر مادر، پرسنل کمیته امداد، پرسنل شرکت برق و همچنین به کودکان و نوآموزان مهد کودک ها از اقدامات آموزشی این آتش نشانی بود.

این مسوول شهری ادامه داد: بازدید های ایمنی از اماکن دولتی و خصوصی، شرکت در مانورها و استقرار خودروها و نیروهای آتش نشانی در مراسم ها و برنامه های شهرستانی از دیگر اقدامات است

سرپرست شهرداری تربت جام به شهروندان هشدار داد:مسمومیت با گازهای سمی منوکسید کربن در اماکن مسقف از شایع ترین حوادث این فصل است که با رعایت نکات ایمنی به راحتی می توان از این حوادث ناگوار پیشگیری کرد.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام .