به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون، دکتر رستمی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود: جایگاه رسانه ای جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در کشور مطلوب است اما کافی نیست و با توجه به اینکه مشهد قطب دوم رسانه کشور است انتظار می‌رود حمایت های  رسانه ای در سال جهش تولید فعالیت  قهرمان تولید کشاورزی بیشتر از گذشته توجه شود.

وی گفت: طی ۶ماه گذشته فقط ۶۱خبر کشاورزی تربت جام  در رسانه های خبری انعکاس داشته که با توجه به پتانسیل خبری منطقه خبرنگاران نسبت به تولید محتوا  گزارش و خبر بیشتر همت کنند.

رئیس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگاران توصیه کرد: رسانه ها ضرورت دارد در کنار قهرمانان تولید  باشند تا مشکلات و پتانسیل های بهره برداران به درستی انعکاس یابد.

خبرنگار:عماد نوروزیف تربت جام