به گزارش شورا تریبون، در روزهایی که بخش اقتصادی کشــور با تنش ها و بحران های مختلفی روبه رو می شود، خراسان رضوی هم از این قاعده مستثنی نیست و اخبار اقتصادی یکی از مهم ترین و جذاب ترین و پرمخاطب ترین بخش هایی است که از سوی مخاطبان رسانه ها پیگیری می شــود. اما در همه جای دنیا پاسخگویی به رسانه ها برای تشریح وضعیت اقتصادی از ســوی مدیران، یکی از راهکارها برای تلطیف وضعیت بحرانی است؛ این درحالیست که این موضوع گاه در کشور مابرعکس اتفاق می افتد و مدیران پاسخی به سوالات خبرنگاران برای روشن شدن اذهان عمومی نمی دهند. خبرنگاران برای انتشار گزارش های اقتصادی خود، معمولا نیازمند استعلام برخی ادعاها و آمارها و دستیابی به پاسخ سوالاتی هستند که تنها از عهده مسئولان دستگاه های دولتی برمی آید، اما گاهی دسترسی به یک مدیر دولتی در خراسان رضوی برای خبرنگاران سخت تر ازبرقراری تماس تلفنی با وزیر است!برای برخی از خبرنگاران پیش آمده که هفته ها به دنبال مصاحبه با یک مدیر، درگیر بوروکراسی شده و اتوماسیون اداری را طی کرده اند، اما در نهایت با پاسخ منفی روبه رو شده و به پاسخ سوالات خود دست نمی یابند. در این گزارش به دنبال بررسی میزان پاسخگویی مدیران اقتصادی خراسان رضوی به خبرنگاران طی سال ها و به ویژه ماه های اخیر هستیم.
پاسخگویی مناسب؛ دغدغه مهم خبرنگاران اقتصادی
بی تردید پاسخگویی مناسب، دغدغه مهم خبرنگاران اقتصادی اســت، بنابراین در این ارزیابی از خبرنگاران، دبیران سرویس اقتصادی و حتی سردبیران مطبوعات و خبرگزاری ها پاسخ ســئوالاتی را در این خصوص جویا شــدیم؛ دراین نظرســنجی «میزان نیازبــه تماس با مســئول مورد نظر در هر ماه» به عنوان شــاخص اول، «میزان پاسخگویی مستقیم مسئول و یا ارجاع خبرنگار به معاونــان و روابط عمومی» به عنوان شــاخص دوم، «استقبال مدیراز خبرنگار در صورتی که در حاشیه جلسه ای برای مصاحبه به نزد او برود» شاخص سوم و «میزان اطلاعات مسئول مورد نظر از موضوعات مرتبط با حوزه کاری اش در پاســخگویی به خبرنگار» شاخص چهارم موردنظر ما است. در ادامه به جزئیات پاســخ های خبرنــگاران درباره راضیه علیرضایی، رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت، یحیی یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی، مهدی رمضانی، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی، قربان میرزایی، معاون اقتصادی اســتاندار و علی رســولیان، مدیرکل هماهنگی امورا قتصادی استانداری، مسعود مهدی زاده مقدم، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، اخوان عبداللهیان، مدیرکل راه و شهرسازی، علیرضا جمیع، مدیرکل اســتاندارد، حســن مونســان، دبیر شورای هماهنگی بانک هــا و امید جهانخــواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی می پردازیم.
خبر خوب-انجام مصاحبه، نقد-طفره رفتن
یکی از دبیران فعــال در حوزه رســانه های مجازی معتقد است که اگر خبری خوب باشد، مدیران اقتصادی از طریق روابط عمومی ها برای رســانه ها ارســال می کنند، اما اگر ســوال خبرنگار همراه با نقد و بســته به شرایط، سخت باشد، مصاحبه شونده از انجام مصاحبه طفره می رود.
او درپاسخ به سوالات ما می گوید: با خانم علیرضایی ارتباط خوبی دارم و معمولا تلفنی یا حضوری پاسخ سئوالات مرا می دهند، اما در مجموع جزو مدیرانی هستند که سخت می توان آنها را پیدا کرد و مصاحبه را انجام داد.
یکی دیگر از خبرنگاران نیز با اشاره به اینکه در ماه حدود ۲ یا ۳ بار لازم است با مدیرکل صنعت و معدن خراسان رضوی مصاحبه انجام دهم، می گوید: معمولا مصاحبه حضوری با خانم علیرضایی در مقایسه با گفتگوی تلفنی وی بهتر است ، همچنین اطلاعات این مسئول نیز در صورتی که مصاحبه را انجام دهد، گسترده است.
یکی از خبرنگاران خبرگزاری نیز اعتقاد دارد راضیه علیرضایی را نه تنها می توان سخت پیدا کرد، بلکه به سختی نیزمصاحبه حضوری را انجام می دهد.
به گفته این خبرنگار، رئیس سازمان صنعت حدود ۷۰ درصد از انجام مصاحبه طفره می رود، حدود ۲۵ درصد به معاونان و ۵ درصد خبرنگار را به مسئول روابط عمومی سازمان ارجاع میدهد که البته برخی از معاونان وی نیز به سختی پاسخگو هستند.
مدیر یکی از خبرگزاری ها نیز نسبت به عدم پاسخگویی راضیه علیرضایی ابراز ناراحتی می کند و می گوید: اصلا نمی توانیم با وی مصاحبه انجام دهیم.
یکی از دبیران اقتصادی هم به این نکته اشاره دارد که انجام مصاحبه با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بسیار سخت است.
مسئولانی که تنها به ارسال پاسخ های کتبی اکتفا می‌کنند
نظر خبرنگاران و دبیران را درباره جزئیات پاسخگویی مدیرکل امور مالیاتی و مدیرکل امور اقتصاد و دارایی جویا می شویم.
یکی از دبیران اقتصادی با حساسیت های آقای یعقوب نژاد و رمضانی آشناست، او بیان می کند: این دو مسئول تاکنون مصاحبه ها را تلفنی یا حضوری پاسخ ندادند و از خبرنگار می خواهند سئوالات را کتبی بفرستند و پس از زمانی دیرهنگام پاسخ ها را می فرستند.
این را باید در نظر گرفت که در پاسخ کتبی مسئولان به سوالات خبرنگاران، احتمال کلی گویی و وجود ابهام در پاسخها زیاد است و خبرنگار هم توان پرسش دوباره را ندارد. در واقع مدیر همان چیزی که دوست دارد منتشر شود را به خبرنگار میدهد.
مونسان پاسخگوترین مدیر اقتصادی استان خراسان رضوی
اما نظر خبرنگاران و دبیران اقتصادی درباره قربان میرزایی، معاون اقتصادی و رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک ها مثبت است.
یکی از خبرنگاران با اشاره به اینکه هر زمان از پیگیری مصاحبه با خانم علیرضایی خسته می شوم، به سراغ آقای رسولیان می روم، می گوید: قطعا وی در جلسات بسیاری حضور دارد و ممکن است تماس تلفنی را قطع کند، اما هم پیامک می فرستد که در جلسه است وهم مشخص می کند که چه زمانی می توان با او تماس گرفت.
یکی از دبیران خبری نیز نگاه خوبی نسبت به معاون و مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی دارد و درباره مونسان هم اظهار میکند: آقای مونسان در بسیاری از مواقع پاسخگو است ودر هر شرایطی پاسخ خبرنگاران را با خوبی و با چهره باز ارائه می کند و معمولا حدود ۲ یا ۳ بار درماه لازم است با او مصاحبه کنیم.
یک خبرنگار فعال در یک نشریه محلی نیز با بیان اینکه معاون و مدیرکل اقتصادی استانداری به صورت حضوری نیز پاسخگوی خبرنگاران هستند، اضافه می کند: با دبیر شورای هماهنگی بانکها نیازی به مصاحبه حضوی نبوده است زیرا وی تلفنی پاسخگو است و اطلاعات کافی درباره همه سوالاتم را داشته است.
انتقادناپذیر و پاسخگوی سوالات مثبت
مهدی زاده مقدم، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یکی از مسئولانی است که نظرات خبرنگاران درباره او متفاوت است.
یکی از دبیران اقتصادی با شنیدن نام این مسئول می گوید: پاسخگویی وی عالی است، همچنین شما کافی است یک سئوال از او بپرسید تا همه سئوالات نپرسیده شما را نیز پاسخ دهد و اصلا نیازی نیست حضوری با او مصاحبه کنید، بلکه تلفنی نیز بسیار پاسخگو است.
یکی از خبرنگاران خبرگزاریها اما نظر دیگری دارد و بیان می کند: با توجه به اینکه ارائه خدمات به شهرک ها محور اصلی وظایف آقای مهدی زاده است، بنابراین اگر سئوال انتقادی از او پرسیده شود، به راحتی پاسخ می دهد که این سئوال به حوزه کاری اش ارتباطی ندارد و باید از مسئول دیگری سئوالات خود را بپرسیم!، همچنین بسیاری از خبرهای خوب که البته جنبه رپرتاژ آگهی دارند را از طریق روابط عمومی خود به رسانه ها ارسال می کند.

مدیران غیررسانه ای را بشناسید
نظر خبرنگاران نسبت به پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی، ناظر گمرکات و مدیرکل استاندارد خراسان رضوی یکسان است و همه آنها درباره عدم پاسخگویی این مسئولان گلایه دارند.
یکی از خبرنگاران می گوید: متاسفانه آقای اخوان نه تنها پاسخگوی اصحاب رسانه نیست، بلکه اقدامی برای برگزاری نشست های خبری یا دعوت از خبرنگاران در جلسات تخصصی راه و شهرسازی نیز انجام نمی دهد.
یکی از دبیران اقتصادی نیز که هنوز نام مسئولان را نبردیم، می گوید: تنها مسئولی که بیشتر از همه در ذهنم است که اصلا با خبرنگاران مصاحبه نمی کند و به گفته مسئول روابط عمومی اش وی به هیچ عنوان وقت انجام مصاحبه را ندارد، ناظر گمرکات خراسان است.
«مدیرکل استاندارد خراسان رضوی اما فقط قبل از آغاز هفته استاندارد آن هم در نشستی خبری با معاونانش مقابل خبرنگاران حضور پیدا می کند و در طول سال نمی توان تلفنی یا حضوری با او مصاحبه انجام داد؛ چون درهیچ برنامه ای که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند نیز حاضر نمی شود و برای تماس تلفنی هم در دسترس نیست»، این نکته ای است که یکی از دبیران اقتصادی بیان می کند.
منبع: دنیای اقتصاد