به گزارش خبرنگار شورا تریبون؛  محمد شاکری اظهار داشت: در این طرح حدود ۲هزار یتیم به حامیان معرفی می شود که با پرداخت ماهیانه ۱۰هزار تومان به مایحتاج این ایتام کمک خواهد شد.

او گفت: در حال حاضر اغلب ایتام تربت جام دارای  حامی هستند اما وجود یک حامی به تنهایی نمی تواند به نیاز های تحصیلی پاسخگو باشد.

مدیریت کمیته امداد امام خمینی شهرستان تربت جام توصیه کرد: حامیان می توانند با انتخاب یک یا چند یتیم در طرح «نذر شقایق ها» با پرداخت ماهیانه حداقل ۱۰ هزارتومان یک کودک را حمایت کنند و ثواب آن را به روح شهید هدیه کنند تا با سرانه پرداخت به نیاز ایتام شهرستان را افزایش دهیم.

خبرنگار:عماد نوروزی، تربت جام .