به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، وحید قربانی با اشاره به تبیین سیاست ویژه اقتصادی باعنوان مثلث اقتصادی توسط استاندار خراسان رضوی که سیاست مبنایی اقتصاد مقاومتی را تبیین می کند، اظهار داشت: انسجام و هماهنگی اضلاع این مثلث اقتصادی که با حضور معین اقتصادی، کارآفرین و دولت است موجب تحرک در تولید و اشتغال و رونق اقتصادی می شود و دولت به تنهایی زمینه ساز است و در اجرای این طرح باید هم افزایی در تمام بخش ها انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: جذب فرصت های اقتصادی موجب ایجاد رونق اقتصادی، رفاه شهروندی و افزایش سطح درآمد عمومی با انسجام مدیریتی می شود.
قربانی با اشاره به نام گذاری سال جدید به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری افزود: نام گذاری سال های گذشته نشان می دهد که سلسله مراتب سیاست اصلی مبتنی بر اقتصاد مورد توجه است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور استانداری خاطرنشان کرد: پرداختن به وضعیت معیشت مردم و اشتغال عمومی، افزایش سطح درآمد عمومی و ارتقاء سطح اقتصاد ملی مبتنی برداشته های داخلی است که اهداف اصلی را در حوزه اقتصاد نمود می دهد.
قربانی فضای اصلی کار و برنامه ریزی در کشور را بر مدار اقتصاد مقاومتی و پرداختن به این موضوع دانست و بیان داشت: فعالیت ها و برنامه ریزی ها در حوزه زیرساختی و اداری باید به گونه ای تنظیم شود که شاهد نتیجه مطلوب در خروجی های اقتصادی و بخش درآمدی و همچنین رونق تولید باشد.
وی با اشاره به اینکه هم افزایی در حوزه اقتصادی موجب تحرک جدی در تولید می شود و باید پرداختن به موضوعات اقتصادی در تمام حوزه ها در دستور کار قرار گیرد، افزود: ایجاد شبکه های منسجم و منظم در زمینه تولید، تاثیر مثبتی بر اقتصاد دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، بهره گیری از امکانات، توانمندی ها و پتانسیل ها را در جهت بالفعل کردن ظرفیت های انسان های توانمند و کارآفرین دانست و تصریح کرد: مبنا و منشا ایجاد تولید کار و اشتغال ایجاد فرصت های اقتصادی است که زمینه آن در بین افراد خوش فکر و صاحب نظر وجود دارد و باید از آنها حمایت شود تا در شهرهای کوچک نیز تحرک و پویایی در زمینه اشتغال و رونق تولید ایجاد شود.