به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون ، محمد رحیمیان با اشاره به این مطلب که با رعایت بهداشت می‌توان با ویروس مقابله کرد گفت:فردی که از ماسک استفاده می‌کند احتمال انتقال بیماری کرونا را به سایران به شدت کاهش می دهد.

وی ادامه داد : اکنون افراد سالم هم باید از ماسک استفاده نمایند هیچ الزامی به استفاده از ماسک های N95 یا جراحی نیست افراد می توانند از ماسک های دست ساز استفاده نمایند تعدادی از افراد به ظاهر سالم می توانند ناقل ویروس کرونا برای سایران باشند.

معاون بهداشت  دانشکده علوم پزشکی تربت جام با بیان اینکه رعایت اصول بهداشتی همچنان مورد تاکید است، گفت : گرمای هوا هیچ تاثیری به کاهش بیماری و ضعیف شدن ویروس کرونا ندارد و این که با شروع فصل گرما ویروس کرونا از بین می رود ، صحیح نیست.

خبرنگار:عماد نوروزی، تربت جام..