به گزارش خبرنگار شورا تریبون،عباس محرمی اعلام کرد: شهرداری تربت جام در نظر دارد برای فرصت سرمایه گذاری خویش به شرح ذیل با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد فراخوان در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و بهره برداری به روش سرمایه گذاری مشارکتی از طریق فراخوان عمومی ، شریک واجد شرایط انتخاب نماید.

وی گفت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می نماید جهت تهیه اسناد فراخوان با واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۳۰۵۰۰۰ شهرداری تربت جام نزد بانک ملی شعبه امام حسن مجتبی (ع) و ارایه آن به اداره سرمایه گذاری شهرداری از طریق مراجعه حضوری یا از طریق فاکس یا سایر پیام رسانها اقدام نماید.

سرپرست شهرداری تربت جام گفت : متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۱۲-۰۵۱۵۲۵۲۷۹۱۰ -اداره سرمایه گذاری شهرداری تربت جام تماس حاصل  نمایند.

سایر شرایط فراخوان :

مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول ، تا ۱۰ روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه . (تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹) می باشد .

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ به دبیرخانه شهرداری می باشد .

زمان بررسی پیشنهادات روز سه شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ راس ساعت ۱۸:۰۰ می باشد .

محل دریافت اسناد اداره سرمایه گذاری شهرداری تربت جام واقع در ساختمان شهرداری تربت جام می باشد .

این فراخوان بمنزله شناسایی سرمایه گذار بوده و از بین شرکت کنندگان بهترین شریک برابر شرایط مندرج توسط شهرداری انتخاب خواهد شد .

کلیه قیمت گذاریها توسط کارشناس رسمی دادگستری و مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری بانجام خواهد رسید .

شهرداری در انتخاب شریک و رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار میباشد .

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام .