علی اصغر خوشخو  از مدیران بومی شهرستان تربت جام بود که در سوابق مدیریتی خود مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام ،مدیرعامل شرکت زارعی نیل شهر  و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تایباد در کارنامه دارد .

وی برای تصدی این پست از سوی شورای اسلامی شهر تربت جام  جهت طی مراحل اداری به استانداری خراسان رضوی معرفی گردید.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام .