براساس مطالعات وپایش میدانی ونیز تجارب شناختی همراه با بررسی شاخص های مدیریت شهری موفق که در کتاب تالیفی خودمان با نام” در مسیر شدن “بادوستان ذکر شده است نسبت به انتخاب شهردار آینده مشهد نکاتی راعرض می کنم:

۱-کسانی که ۸ بسته برنامه را از ۸ کاندیدای شهرداری در مشهد شنیده باشند می توانند ضعف وقوت برنامه هارا تا حدود زیادی تشخیص دهند.(برای شنیدن ودیدن ارایه ۸ کاندیدا به صفحه اختصاصی شورای شهر مشهد در اینستاگرام مراجعه شود.)

۲-سوابق کانیداهاوسطح مسئولیت آنها ونیز میزان وکیفیت عملکردشان در آن جایگاه، یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی کاندیداهاست.

۳-تراز فرد کاندیدا برای مشهد پیش رو بسیار مهم است چراکه مدیریت شهری مشهد زمانی موفق تر خواهد بود که بتواند در تراز ملی اعتبار وارتباط داشته باشد.وفردی برای این کار شایسته تر خواهد بود که این سابقه،اعتبار،اعتقاد وظرفیت را داشته باشد.

۴-سابقه واعتقاد به خلاقیت وابتکار در ارایه طرح ها برای برون رفت از مشکلات به صورت عینی وعملی شاخص دیگری است که ضرورت آن را برای دوره جدید مدیریت شهری عیان تر می سازد.(هم اکنون می توان با یک جستجوی ساده از اسم ۸ کاندیدا میزان وحتی طرح های مبتکرانه و خلاقانه شان را که عمدتا در مصاحبه هایشان مطرح کرده اند رصد کرده وسنجش کرد.)

۵- در دسترس بودن،عملیاتی بودن،مردمی بودن،در صحنه بودن،آیا درهمه این کاندیداها یکسان است.به نظرم نگاهی به عملکرد هرکدام از این ۸ کاندیدادر سطح مسئولیت خودش،شاخص خوبی برای درک این ماجراخواهد بود.(چه کسی در بحران ها،سیل ها،زلزله ها،مواسات ها و.. بیشترین حضور وعملکرد را داشته است؟)

۶- آیا یک جوان که هم خودش جوان است و هدفش افزایش کارآمدی سیستم با افزایش قوه وانگیزه جوانی در کنار تجربه می باشد وکارنامه او هم این را نشان می دهد بیشتر ابرسازمانی مانند شهرداری را باانگیزه تر وکارامدتر خواهد کرد یا کسی که هرگونه تغییر وتحول در فکر وسرمایه انسانی را با چاقوی مصلحت اندیشی و احتیاط مزمنانه ودر لعاب قانون مسلکی ذبح می کند؟

۷-آیا کسی که در تمام مسئولیتهای کاری خود به نحوی با تشکلهای مردمی ارتباط داشته وتوان ومهارت وهنر استفاده از این تشکلها وظرفیت های مردمی را در کارنامه خود دارد بیشتر می تواند یک شهر را با مردم اداره کند یا کسی که کمتر بوده است ؟

۸- کارنامه وبرنامه باید توامان مورد مداقه اعضای محترم شورا قرار گیرد تا بهترین انتخاب را داشته باشند.چه بسا کارنامه ای که که خود گویای برنامه است وچه بسا برنامه ای که عقبه ای از آن دیده نمی شود هرچند به ظاهر زیباست.

۹-برای درک اینکه یک مسئول چقدر ساده وبی آلایش زندگی خودش را با توجه به سطح مسئولیتش جلو می برد، می توان به این نکته توجه داشت که ایا این مدیر قبل وبعد از دوران مسئولیتش در سطح زندگیش تفاوت معنا داری پیداشده است یاخیر؟بررسی وضعیت این ۸ نفر کار چندان سختی نیست.

۱۰- اعضای محترم شورا که نمایندگی مردم را در اتخاد تصمیمات خود بردوششان دارند، باید نشان دهند که به تعبیر مرحوم امیرکبیر،تدبیر امور مملکت باتوصیه عمه جان وخاله جان نمی شود.استقلال اعضا خدای ناکرده دربرابر باج خواهی ها،سهم خواهی ها،تهدیدها ویاموارد احتمالی مشابه،درعمل بسیار مهم است.

۱۱- هماهنگی ووحدت رویه در انتخاب شهردار دومین شهر ایران با رای بالا قدرت خود شورای شهر را در ادامه کار در چهار سال آینده به رخ می کشد وبسان سرمایه اجتماعی از ان یاد خواهد شد.

۱۲-توجه به تخصص همانقدرمهم است که نباید از شعار تعهد انقلابی وجهادی غافل شد. این دوره مدیریت شهری باید بتواند در تراز شهر انقلابی وتمدنی مشهد ارزشهای مغفول در دوره های گذشته را در فرایند نمادسازی شهری احیا، تکمیل، جاری وساری کند.در میان این ۸ نفر حقیقتا چه کسی در سابقه وکارنامه کاری خود به این موارد شهره تر است؟

 

والعاقبه للمتقین،
آرش ضیائی هولاسو