به گزارش شورا تریبون، مهدی یعقوبی با عنوان این مطلب خاطرنشان کرد: در راستای فعالیت های استقبال از بهار ۹۹ جمع آوری خاک مازاد باغچه های فضای سبز، با اولویت آیلندهای اصلی سطح مناطق، به جهت رسیدگی به بهبود وضعیت فضای سبز و اصلاح بستر رشد گونه های کاشته شده تا پایان بهمن ماه انجام می شود.
وی افزود: عملیات جمع آوری خاک مازاد در بولوار مجد، صدمتری حدفاصل میدان ابوطالب تا میدان امام حسین(ع)، انتهای بولوار خیام شمالی، بولوار خواجه ربیع، بولوار پنجتن، بولوار چمن و میرزاکوچک خان ، بولوار شهید شیرودی، بولوار جمهوری ( بولوار فرودگاه)، بولوار امام خمینی (ره)، حدفاصل میدان امام خمینی تا میدان شهدا، آیلند جانبی بولوار شهید برونسی، بولوار پیروزی حدفاصل میدان شهید کاوه تادلاوران، بولوار های فلاحی و ادیب، همچنین بولوار معلم حدفاصل دانشجو تا میدان تربیت و بولوار الهیه است.

یعقوبی تصریح کرد: در این فرآیند، خاک مازاد جمع آوری می شود و بستر کاشت اصلاح می شود و مجددا خاک مرغوب مورد نیاز آن اضافه می گردد و کاشت گونه ها انجام می شود که هدف از این کار بهبود وضعیت گونه های پایدار، همانند درختان در محل است.