به گزارش شورا تریبون، دکتر رضاشیران خراسانی اظهار کرد: آراءهمه مراجع تاثیرگذار در قانون گذاری از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضا شورای نگهبان ، اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی باید شفاف باشد.
وی تصریح کرد: همچنین باید حقوق و مزایای این افراد و همه مسئولان اجرایی ، در خواست و نامه های آنها ، اموال آنها و موقعیت شغلی افراد و وابستگان درجه یک آنها شفاف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت آراء ، مجلس را به سمت وظیفه و ماموریت اصلی خودش که منافع ملی هست سوق خواهد داد و به مجلس اقتدار خواهد بخشید، زیرا در حال حاضر برخی نمایندگان برای کسب منافع محلی و پاسخگویی به درخواست های حوزه انتخابیه به جای اینکه دارای اقتدار باشند به یک نماینده ملتمس تبدیل شده اند. در حالی که با شفافیت آراء و صراحت در نظر، عدم اجرای قوانین در موقعیت های مختلف و یا کمکاری یک مقام مسئول را به صورت شفاف می تواند اعلام و از وی پاسخگویی و مطالبه گری داشته باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات افزود:یکی از موارد دیگری که به اقتدار مجلس و توسعه یافتگی در کشور کمک خواهد کرد، توازن در تعداد نمایندگان استان ها خواهد بود به طوری که در حال حاضر آذربایجان شرقی با جمعیت ۲.۵میلیون نفر کمتر از استان خراسان رضوی یک نماینده از استان خراسان رضوی بیشتر دارد و دارای ۱۹نماینده در مجلس شورای اسلامی است، همچنین استان اصفهان با جمعیت ۱.۷میلیون نفر کمتر از خراسان رضوی اما در مجلس شورای اسلامی یک صندلی بیشتر از استان ما دارد، از این رو برمبنای این موارد استان خراسان رضوی حداقل باید در مجلس شورای اسلامی دارای ۲۵نماینده باشد .منبع: قدس آنلاین