به گزارش شورا تریبون، مهدی یعقوبی در این خصوص گفت: طبق پیش بینی های انجام شده درخصوص بارش برف شهرداری مشهد با بکارگیری ۳۰۰۰ نیروی کارگری به حالت آماده باش درآمد و در پی فعالیت های انجام شده تاکنون تمامی معبرهای سطح شهر باز است.
وی افزود: ۵۸ دستگاه بیل برف روب سنگین و ۸۲ دستگاه نیمه سنگین جهت برف روبی در سطح شهر و ۲۶ دستگاه نمک پاش و محلول پاش مکانیزه ۶۶ دستگاه نمک پاش روباز دستی برای رفع یخ زدایی های احتمالی به حالت آماده باش در سطح شهر مستقر شده است
معاون شهردار مشهد گفت: همچنین ۲۶ دستگاه مینی لودر و توماس در سطح شهر بکارگیری شده است.