به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون، در جلسه شورای اداری شهرستان چناران محمد صادق معتمدیان اظهار گفت: بیست و پنجمین سفر استانی خود را به شهرستان چناران به انجام رساندیم، این سفرها بر اساس مطالبات مردمی انجام می‌گیرد و اقدامات کارشناسی برای به انجام رساندن خواسته‌های مردم صورت گرفته‌ است.

معتمدیان افزود: سفر به چناران ۵۸ مصوبه در پی داشت که نقشه راهی برای پیشرفت شهرستان چناران و به فوریت رساندن اجرای آن برای رفع مشکلات مردم است.

استاندار خراسان‌رضوی گفت: مصوبات پایانی هر سفر، تکلیف قانونی برعهده مدیران دستگاه‌های اجرایی است که موظف به اجرای آن هستند. سفرهای شهرستانی بیش از یک سال است که در خراسان رضوی در حال انجام است و  آزمون و خطا است تا در مدیران انگیزه لازم برای خدمت به مردم فراهم شود.