به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، حسن بهرام نیا اظهار داشت: چون اعضای شوراهای اسلامی مسئولیت اجرایی ندارند، مطابق قانون، امورات اجرایی را در روستاها به دهیار و در شهرها به شهردار محول می‌کنند.

بهرام نیا با اشاره به اینکه در تصویب برنامه ها باید از نظر متخصصان و کارشناسان استفاده شود، تصریح کرد: شوراها باید برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشند؛ شوراها در امور ریز عمرانی دخالت نکنند زیرا اگر وارد جزئیات اجرایی شوند، از اصل موضوع و وظایف خود غافل می شوند.ت

وی تاکید کرد: کمیته‌ای برای ارزیابی و پایش عملکرد شوراها در استان تشکیل خواهد شد که فعالیت‌ها و عملکرد شوراهای شهر و روستا و شوراهای فرا بخشی را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و نتیجه را به مردم گزارش می‌دهد.

استاندار ایلام، یکی از مشکلات شهرداری‌های استان را نداشتن منابع درآمدی پایدار دانست و گفت: در حال حاضر برخی از شهرداری‌ها با مشکل پرداخت نکردن حقوق کارگران مواجه هستند که شوراها باید در این زمینه اقدامات مؤثری داشته باشند.

بهرام نیا با بیان اینکه یکی از رویکردهای شورا یافتن راه‌های درآمدزایی پایدار در شهرداری‌ است، خاطرنشان کرد: شوراها باید به سمت منابع درآمدی پایدار حرکت کنند زیرا اصل تحول در سایه‌ درآمد شهرداری‌ها مصداق پیدا می‌کند.