به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون،سعید کبودانی گفت: این مسابقات در دو گروه دختران و پسران با حضور تیمهای تربت جام و تایباد و باخرز و صالح اباد  به میزبانی تربت جام برگزار شد.

رئیس هیات بازیهای بومی و محلی شهرستان تربت جام  تربت جام گفت:این مسابقات در دو گروه دختران و پسران متولدین ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و در وزن های ۵۵- و ۶۵- و ۷۵-  برگزار ودر مجموع ۳ وزن پسران ؛ ورزشکاران پسر تربت جام در هر ۳ وزن به مقام قهرمانی رسیدند و به مرحله نهایی استان در مشهد  صعود نمودند ودر قسمت دختران نیز در وزن های ۴۵-و ۵۵- و ۵۵+  بازهم ورزشکاران دختر تربت جام در ۲ وزن مقام قهرمانی را از ان خود نموده و به مرحله نهایی استان در مشهد راه پیدا نمودند .

خبرنگار: عماد نوروزی،تربت جام