به گزارش خبرنگارشورا تریبون، سیدعلی حسینی اظهار داشت : عوارضات ساختمانی ، تراکم، کسبی، آماده سازی، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ ، وجه زمین و چک های برگشتی، بهای خدمات تفکیک و . . .  را به صورت نقدی پرداخت نمایند مشمول تخفیف عوارض می شوند.

وی گفت: آرای صادره کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷، عوارض اتومبیل ، وجه زمین، عوارض نوسازی، وجه چک های برگشتی، اجاره بها، وجه توافقات و حواله جات اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تخفیف نمی باشد و جهت استفاده از تخفیف سایر عوارضات وجه آنها نیز بایستی به صورت نقدی پرداخت گردد.

شهردار تربت جام  تاکید کرد: کلیه مودیانی که عوارض خودرو و نوسازی خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول پرداخت بخشودگی ۵۰ درصد جرایم عوارض خودرو و نوسازی می گردند.

وی در پایان یادآور شد: از ۱۲ بهمن تا پایان بهمن ۲۵درصد و از اول اسفند تا ۱۵ اسفند ۲۰ درصد تخفیف شامل می شود

خبرنگار: عماد نوروزی، تربت جام