به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون،عباس محرمی اظهار داشت: کارگروه توسعه راهبردی شهر طی دو روز با حضور تعدادی از معتمدین، فرهیختگان و صاحبنظران شهر، شهردار و کارشناسان طرح و برنامه شهرداری در محل خانه فرهنگ با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی  برگزار گردید.

وی در خصوص برگزاری این کارگاه و تشکیل این کارگروه گفت: در این کارگاه موضوعاتی مانند دستیابی به بهبود مدیریت و حاکمیت شهری ، دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال فزاینده،  کاهش فقر و تداوم آن مورد تبادل و بحث و بررسی قرار گرفت و صاحبنظران پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کردند و موضوعات توسعه شهری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سرپرست شهرداری تربت جام افزود: طرح توسعه شهری ، رویکردی راهبردی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای درحال توسعه با استقبال مواجه شده است. در حالی که طرح های جامع و تفصیلی که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب می شوند ، بیشتر نقش بازدارنده داشته و نقش هدایت کنندگی آنها بسیار کمرنگ است؛ اما طرح های استراتژیک می توانند شهرداری ها و نهادهای مردمی را از حالت انفعال بیرون آورند و به آنها نقشی فعال و هدفمند در جهت توسعه شهر اعطا نمایند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مردم زیاد از نقش خود در توسعه شهر اطلاعات ندارند و حتی از آینده شهر خود آگاهی کافی ندارند که در آینده چگونه خواهد بود و به چه سویی پیش خواهد رفت.

محرمی افزود: مسوولان شهری نیز تصور روشنی از آینده شهر ندارند. حال آنکه طرح استراتژی توسعه شهری، بستری را فراهم می کند تا مردم و مسوولان شهری با یکدیگر به این توافق برسند که از شهرشان چه می خواهند و سپس نقش هر یک را در جهت رسیدن به این هدف مشخص می نماید

سرپرست شهرداری تربت جام خاطرنشان کرد: تهیه طرح توسعه راهبردی شهر تربت جام که علی رغم سابقه اجرای آن در کشورهای توسعه یافته در کشور ما به تازگی در دستور کار قرار گرفته و آن هم نتیجه ناکار آمدی طرح های جامع و تفصیلی و از طرفی نادیده انگاشتن نظرات مردم و صاحب نظران و گروه های ذی نفع و ذی نفوذ شهری است میتواند امیدی به توسعه ای پایدار برای شهر باشد .

محرمی تاکید کرد: این برنامه اقدامی است که برای اولین بار شهرداری را از روزمره گی خارج و برنامه محور خواهد نمود و چشم اندازی روشن برای توسعه شهر ترسیم خواهد نمود.

خبرنگار:علی نوروزی، تربت جام