به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون، سرهنگ  قهستانی در راستای پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا از سوی مامورین پلیس راهور این فرماندهی بیش از دوهزار ماسک‌رایگان  که توسط کارکنان آن یگان باهزینه ای بالغ بر دو میلیون تومان تهیه شده دراولین روز سال نو به شهروندان اهداشد.

وی باآرزوی توفیق و سلامتی و توصیه برماندن در خانه افزود: مردم برای ریشه کن کردن زنجیره ویروس کرونا درخانه بمانند و از تردد بی مورد درسطح شهر و مسافرت خوداری کنند.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام..