به گزارش شورا تریبون، عضوشورای‌ناظر‌برمدارس‌ومراکزغیردولتی استان خراسان رضوی توسط نمایندگان مجلس انتخاب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس؛ ناظران خود را در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها را انتخاب کردند که بر این اساس دکتر رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد وکلات از استان خراسان رضوی به عنوان نماینده ناظر در این شورا حضور دارد..