انتقال شبکه برق واقع در مسیر در خیابان رضوان.

بهبود و اصلاح روشنایی پارک کوی امام (ره).

ترمیم و اصلاح المان های نوری بلوار پرستار و بلوار امام رضا (ع).

نصب و اصلاح المان های نوری بلوار حجتی و بلوار ولیعصر (عج).