به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون ، شورای اسلامی شهرستان تربت جام که متشکل از نماینده شوراهای اسلامی شهر روستا می باشد به تعداد ده عضو داشته و در سومین سال از دوره پنجم شورای اسلامی شهرستان تربت جام، جلسه اعضای هیات رئیسه این شورا در این شهرستان  انتخاب گردید.

گفتنی است، ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرایی ذیربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای اسلامی بخشی از وظایف این شورا خواهد بود و لازم است این شورا  نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان و فعالیت های شوراهای بخش و شهر داشته باشند.

شایان ذکر است، در این جلسه هاشم بهرامی نیا به سمت  رئیس شورا و صدیق تنهایی به عنوان نائب رئیس به مدت یک سال انتخاب شدند.

خبرنگار: عماد نوروزی ، تربت جام